5:15 AM / Mark Knopfler

Chords

Intro

Bm7(b5) Em C F Em7 Am Am Dm7 Dm7 Em7 FM7 Em7 Am Am7 CM7 F G7 Em Dm FM7 

Verse 1

F G7 G Em CM7 G7 C C Am7 CM7 Am Em Em7 

Verse 2

Bm(b5) Dm F FM7 G7 Em7 Am F Bm(b5) Em Em CM7 C Bm(b5) Am Am7 Dm Bm(b5) Dm7 Em 

Verse 3

G Dm7 Bm(b5) Dm Bm(b5) G7 FM7 CM7 F 

Chorus

FM7 CM7 FM7 Em7 Am7 G FM7 Am7 Am G Am7 C Am Am7 Dm7 Am Bm7(b5) CM7 C Am7 Am FM7 Am Bm7(b5) F G7 Dm 

Bridge

Dm7 G7 F Am7 Am C Am G Em7 Bm(b5) Am7 Dm C 

Song infomation

song name5:15 AM
artist nameMark Knopfler