12:97:24:99 / Mudvayne

Chords

Intro

Bm7(b5) Am Em CM7 FM7 Am7 Dm7 Em7 CM7 G7 Bm7(b5) 

Verse 1

CM7 C Dm7 Am F Am Bm7(b5) Em Dm7 F FM7 Bm(b5) C Am7 CM7 

Verse 2

G7 FM7 Bm7(b5) Em CM7 Am7 G7 CM7 Bm(b5) Bm7(b5) Am F Em Em Em7 

Verse 3

G7 F G7 Em7 CM7 F G7 Am7 FM7 

Chorus

FM7 Am7 FM7 Em FM7 C Dm7 G7 C Am Dm7 G7 FM7 Bm7(b5) FM7 G7 G Am 

Bridge

Em7 Bm7(b5) Bm7(b5) Am7 Dm FM7 CM7 Dm 

Song infomation

song name12:97:24:99
artist nameMudvayne